Ghi nhớ bài học |

Bài tập về công suất

III. 4. BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Công thức công suất và hệ số công suất

a. Công suất tức thời:

Pt = u.i = U.Icosφ + U.Icos (2wt+φui )                                         

b. Công suất

PMN = UMN.I.cosφ=I2.R=U2Z2.R=U2R.cos2φ

c. Hệ số công suất

Với   cosφ=RZ

=> Trong các mạch điện để giảm thiểu hao phí người ta tăng hệ số công suất của các thiết bị cosφ0,85

2. Bài toán biện luận P theo R, L, C, ω

a) Nếu R, U = const. Thay đổi L hoặc C, hoặc ω. Tìm điều kiện nào đó để Pmax

Cách làm: 

(Đây là bài toán cộng hưởng điện quen thuộc, hệ số công suất cosφ = 1).

b) Nếu L, C, ω, U = const. Thay đối R, tìm R để Pmax

c) Mạch R - r - L - C khi có R biến đổi

    

d) Mạch R - L - C khi có R biến đổi có 2 giá trị R1 ≠ Rđều cho công suất P< Pmax

e, Mạch R - r - L - C khi có R biến đổi có 2 giá trị R1 ≠ Rđều cho công suất Po< Pmax

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.175
Thành viên mới nhất Hieupiko2k
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn