Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi- lơ- Ma- ri-ôt

I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái.

  Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T.Những đại lượng
này được gọi là thông số trạng thái của một lượng khí.

  Lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái gọi tắt là quá trình

  Những quá trình trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổi gọi là đẵng quá trình.

II. Quá trình đẳng nhiệt.

  Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

III. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt.

a. Phát biểu

Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

b. Hệ thức

p=~1V hay pV = hằng số.

Hoặc p1V1=p2V2=....

Trong đó: p1,V1;p2,V2 lần lượt là áp suât và thể tích tương ứng của lượng khí ở trạng thái 1 và 2.

IV. Đường đẳng nhiệt.

  Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

  Dạng đường đẵng nhiệt :

- Trong hệ toạ độ p, V đường đẵng nhiệt là đường hypebol.

 -  Ứng với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng khí có các đường đẵng nhiệt khác nhau.

 - Đường đẵng nhiệt ở trên ứng với nhiệt độ cao hơn.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.175
Thành viên mới nhất Hieupiko2k
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn