Ghi nhớ bài học |

Bài 7: Bài toán về chuyển động ném ngang

I. Khảo sát chuyển động của vật ném ngang.

1. Chọn hệ trục tọa độ và gốc thời gian.

Chọn hệ trục tọa độ Đề- các xOy, trục Ox hướng theo véc tơ vận tốc  v0 , trục Oy hướng theo véc tơ trọng lực P.

Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném.

2. Phân tích chuyển đọng ném ngang.

Chuyển động của các hình chiếu Mx và My , trên các trục Ox và Oy gọi là các chuyển động thành phần của vật M.

+ Trên trục Ox ta có:

ax=0; vx=v0; x=v0t.

+ Trên trục Oy ta có:

ay=g; vy=gt ; y= 12gt2.

II. Xác định chuyển động của vật.

1. Dạng của quỹ đạo và vận tốc của vật.

- Phương trình quỹ đạo: y=g2v0x2

- Phương trình vận tốc: v=(gt)2+v02

2. Thời gian chuyển động:

t=2hg

 Lưu ý: thời gian chuyển động như nhau nếu cùng độ cao.

3. Tầm ném xa

L=xmax=v0t=v02hg

Trong đó:  L là tầm ném xa (m)

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.394
Thành viên mới nhất chikhoa123
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn