Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Lực. Cân bằng lực.   Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.   Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.   Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.   Đơn vị của lực là niutơn (N). II. Tổng hợp lực. 1. Thí nghiệm.   Thực hiện thí nghiệm theo hình 9.5 2. Định nghĩa.   Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy.   Lực thay thế này gọi là hợp lực. 3. Qui tắc hình bình hành.   Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng. F→=F→1+F→2 III. Điều kiện cân bằng của chất điểm.    Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không F→=F→1+F→2+...+F→n=0 IV. Phân tích lực 1.Định nghĩa.   Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.   Các lực thay thế gọi là các lực thành phần. 2. Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 211.083
Thành viên mới nhất 448323678903706
Thành viên VIP mới nhất NguyenvanlongVIP