Bài trắc nghiệm số 10
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chủ nghĩa MácLênin quan niệm về con người như thế nào? Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nên ra ở Đại hội nào? Để nền kinh tế vận động theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa thì: Đặc trưng phản ánh của khoa học? Tháng 08 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi gì: Trong các hình thức đấu tranh giai cấp  của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hình thức nào là cơ bản nhất? So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào? Đâu là hạn chế của việc thực hiện các chính sách xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới: Hiện nay ở nước ta còn tồn tại tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, bạn cho biết điều đó thể hiện tính chất gì của ý thức xã hội Giá cả bằng giá trị khi: Cuộc cách mạng xã hội thứ 2 trong lịch sử đã thực hiện bước chuyển xã hội từ: Sự ra đời và tồn tại của nhà nước: Phạm trù nào dùng để chỉ sự phân kỳ lịch sử xã hội, phân biệt những nấc thang phát triển của xã hội loài người? Phần giá trị dôi ra ngoài giá trị hang hóa sức lao động trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa gọi là gì? Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Một giai cấp không phải bao giờ cũng là một tập đoàn người đồng nhất về mọi phương diện, mà trong đó thường phân ra các nhóm, là do: Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội vì: So sánh kinh tế thị trường nói chung với kinh tế thị trường định hướng XHCN? Lựa chọn phương án đúng về vai trò của tồn tại xã hội trong quan hệ biện chứng với ý thức xã hội. Phát triển kinh tế Lựa chọn phương án đúng theo quan điểm triết học MácLênin về đặc điểm tâm lý xã hội Mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới là: Các thế lực thù định sử dụng chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá sự nghiệp xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta trên phương diện nào? Tại sao cho rằng con đường cách mạng Việt Nam là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu? Quan hệ nào được coi là quan hệ cơ bản nhất trong gia đình? Hình thái ý thức nào phản ánh đối lập với ý thức khoa học, là sự phản ánh “lộn ngược” tồn tại xã hội, phản ánh sai lầm, xuyên tạc hiện thực, dẫn con người đến long tin ảo tưởng vào các lực lượng siêu nhiên? Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn phán đoán sai. Mô hình kinh tế khái quát trong TKQĐ ở nước ta là: Trong quá trình đổi mới và thực thi dân chủ của nước ta hiện nay, nhiệm vụ nào được xem là khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nhất hiện nay? Phạm trù nào nói lên tổ hợp thái độ, thuộc tính riêng trong quan hệ hành động của từng người với giới tự nhiên, với xã hội và bản thân?

Thành viên đã làm bài (3)
reyes789 nguoilacoda ducanhnh90
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.136
Thành viên mới nhất 396687884177653
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn