Bài trắc nghiệm số 9
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tác phẩm Lút vích Phoi - ơ - bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức được Ph. Ăng ghen viết vào năm: Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có vai trò gì? Hình thái ý thức nào phản ánh toàn bộ các tư tưởng, quan điểm của một giai cấp, là sự phản ánh mặt pháp lý trong đời sống xã hội? Nguồn gốc xét đến cùng của nghệ thuật: Vấn đề xét đến cùng chi phối sự vận động, phát triển của một giai cấp là: Vai trò của đấu tranh giai cấp trong lịch sử nhân loại? Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào? Chiến lược kinh tế xã hội 2001 – 2010 của Đảng ta coi nhiệm vụ gì là trung tâm? Con người XHCN bao gồm những con người nào từ XH nào? Theo Đảng ta cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị xã hội chủ nghãi Việt Nam bao gồm: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hang đầu, trên hết, trước hết của cách mạng Việt Nam là: Cấu trúc của một hình thái kinh tế – xã hội gồm các yếu tố cơ bản hợp thành: Tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) có: V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …". Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên: Ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn tại xã hội một cách thụ động mà có tác động tích cực trở lại tồn tại xã hội, đó là sự thể hiện: Khái niệm nào sau đây được dung để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối lien hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hóa? Khoa học khác với tôn giáo trên các mặt nào sau đây? Trong các đặc trưng sau dân tộc, đặc trưng nào là quan trọng nhất? Trong các hình thức đấu tranh sau của giai cấp vô sản, hình thức nào là hình thức đấu tranh cao nhất? Tháng 06 năm 1929, tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc kỳ với tên gọi gì: Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là: Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Muốn cho cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, ngoài tình thế cách mạng thì cần phải có: Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, từ năm 1989 Đảng chủ trương Trong thời kỳ CNTB độc quyền: Tính chất của thời đại ngày nay là: Trong một quốc gia đa dân tộc thì vấn đề gì cần giải quyết được coi là có ý nghĩa cơ bản nhất để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc? QHSX tác động kìm hãm sự phát triển LLSX khi Thời đại mới – thời kỳ quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới, bắt đầu từ: Hiện nay trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì?

Thành viên đã làm bài (3)
ducanhnh90 reyes789 nguoilacoda
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 255.521
Thành viên mới nhất donhung1355
Thành viên VIP mới nhất manhduy1767VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn