Bài trắc nghiệm số 8
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

V.I.Lênin viết: "…… đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bức và ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản". Đó là cuộc đấu tranh gì? “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào? Chọn câu trả lời đúng. Theo Hồ Chí Minh muốn xây chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có: Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý mọi mặt của đời sống XH chủ yếu bằng gì? Với cuộc tiến công chiến lược mùa xuân 1972 cùng với thắng lợi to lớn của trận Điện Biên Phủ trên không, chúng ta đã buộc Mỹ phải ký: Bản chất con người được quyết định bởi: Giải phóng dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là: Nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại là: Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng? Tổ chức tiền than của Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập tháng 06 năm 1925 có tên gọi là gì: Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển? Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: Giá cả nhỏ hơn giá trị khi: Nguyên nhân tính lạc hậu của ý thức xã hội? Phương châm tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ cảu ta là gì? Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu vừa qua đã ảnh hưởng đến tính chất và nội dung của thời đại ngày nay như thế nào? Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước XHCN vừa có bản chất giai cấp CN, vừa có tính nhân rộng rãi và tính [……] sâu sắc Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là: Gia đình là gì? Chủ nghĩa MácLênin chia PTSXCSCN thành mấy giai đoạn? Biểu hiện vĩ đại nhất trong bước ngoặt cách mạng do C.Mác và Ph.Ăngghen  thực hiện: Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì? Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân là: Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là: Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ hình thái kinh tế – xã hội nào? Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì? Phân phối theo lao động là nguyên tắc cơ bản, áp dụng cho: Quá trình phát triển của cách mạng xã hội là quá trình: Lịch sử xã hội loài người đã từng xuất hiện những lạo cấu trúc xã hội nào?

Thành viên đã làm bài (3)
nguoilacoda reyes789 ducanhnh90
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.619
Thành viên mới nhất 694988250892628
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn