Bài trắc nghiệm số 7
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong hoạt động thực tiễn cần phải làm gì? Hãy chọn phán đoán sai? Luận điểm: “Tôi coi sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên” được C.Mác nêu trong tác phẩm nào? Cống hiến quan trọng nhất của triết học Mác về bản chất con người: Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay? Nền tảng của quan hệ giữa cá nhân và xã hội: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua yếu tố nào của chủ nghĩa tư bản? Tiêu chuẩn cơ bản nhất của tiến bộ xã hội là: Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cảm giác là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan". Quan hệ sở hữu đặc trưng trong những xã hội có cấu trúc phi giai cấp? Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội? Điều nào sau đây không phải là hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới: Những đặc trưng cơ bản của nhà nước: Các tính chất nào sau đây biểu hiện tính độc lập tương đối của ý thức xã hội? C.Mác nói về việc phê phán tôn giáo là dể loài người vứt bỏ “những xiềng xích, những bông hoa tưởng tượng” trong tác phẩm nào sau đây: Tác phẩm nào được coi là đánh dấu sự chín muồi của thế giới quan mới (chủ nghĩa duy vật về lịch sử)? Cách mạng khoa học kỹ thuật đã và đang trải qua: Yêu cầu cơ bản của tính khoa học khi xem xét lịch sử xã hội là: Cơ sở lý luận nền tảng của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta là: Nội dung (yêu cầu) của quy luật giá trị: Chức năng nào là cơ bản nhất trong 3 chức năng sau đây của các nhà nước trong lịch sử: Chọn câu trả lời đúng. Một trong những vai trò của thực tiễn đối với nhận thức: Hơn 20 năm thực hiện đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế nước ta đạt được kết quả: Bản chất của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là gì? Ý nào dưới đây không phải là hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật: Theo quan niệm của triết học MácLênin, thực tiễn là: Hãy chọn phán đoán đúng về mặt đối lập. Lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử là: Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất trong các câu dưới đây: nước ta hiện nay tồn tại nhiều hình thức phân phối thu nhập vì: Chọn câu trả lời đúng. Hình thức nào sau đây biểu hiện hoạt động thực tiễn của con người? Chức năng giai cấp của nhà nước bao gồm:

Thành viên đã làm bài (3)
reyes789 ducanhnh90 nguoilacoda
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.230
Thành viên mới nhất 102637532481881109286
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn