Bài trắc nghiệm số 4
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở sự tác động trực tiếp của các sự vật lên các giác quan của con người là giai đoạn nhận thức nào? Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC. Những hình thức nào sau đây thể hiện sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các dân tộc? Thế giới thống nhất ở cái gì? Chọn câu trả lời đúng. Trong "Bút ký triết học", V.I.Lênin viết: "Nhận thức là sự tiến gần mãi mãi và vô tận của [………] đến khách thể". Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên. Trong cách mạng vô sản, nội dung nào xét đến cùng đóng vai trị quyết định: Vai trò của mặt xã hội trong con người: Quyết định đúng đắn nhất của các chính sách xã hội tháng 12/1986 là: Đặc trưng chủ yếu của ý thức tôn giáo? Chọn câu trả lời đúng Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Chọn phán đoán đúng. Thuật ngữ “Quan hệ sản xuất” lúc đầu được C.Mác gọi là: Quy luật nào vạch ra cách thức của sự vận động, phát triển? Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC? Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào? Tiêu chuẩn của chân lý theo triết học MácLênin là gì? Đặc điểm của ý thức xã hội thông thường: Trong các nội dung chủ yếu sau của đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay theo quan điểm Đại hội IX của Đảng, nội dung nào là chủ yếu nhất? Vai trò của quần chúng nhân dân anh hùng lãnh tụ? Hãy chọn phán đoán đúng. Nguyên nhân sâu xa của Cách mạng xã hội? Bản chất của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là gì? Chọn câu trả lời đúng. Trong các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn, hình thức nào là quan trọng nhất Các quan hệ cơ bản quy định địa vị của giai cấp thường là do: Xác định quan niệm sai về phủ định biện chứng. Vị trí vai trò của nghệ thuật trong ý thức thẩm mỹ? Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa phạm trù thực tiễn: "Thực tiễn là toàn bộ những ........... của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội". Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Chọn phán đoán đúng. Chỉ rõ quan điểm sai về đấu tranh giai cấp sau đây: Triết học MácLênin cho rằng, thực tiễn là toàn bộ [………] có mục đích, mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo thế giới khách quan. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện quan điểm trên. Hiểu theo nghĩa chung nhất vận động là gì? Chọn phương án đúng.

Thành viên đã làm bài (4)
namhoctap reyes789 nguoilacoda ducanhnh90
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn