Bài trắc nghiệm số 2
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kiến trúc thượng tầng chịu sự quyết định của cơ sở hạ tầng theo cách: Tính chất đối kháng của kiến trúc thượng tầng là do nguyên nhân: Tôn giáo có các nguồn gốc là: Phương thức sản xuất TBCN có những giai đoạn nào? Chọn câu trả lời đúng: Chất của sự vật là? Nhận thức lý tính được thực hiện dưới hình thức nào? Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc: Khái niệm là hình thức nhận thức của giai đoạn nào? Cơ sở để xác định các giai cấp theo quan điểm của triết học Mác – Lênin? Sự khác biệt cơ bản của nền dân chủ XHCN với các nền dân chủ của các XH có phân chia giai cấp trong lịch sử nhân loại? Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Hãy chọn phán đoán sai. Điều kiện dân số - một yếu tố của tồn tại xã hội được xem xét trên các mặt nào? Có những cuộc cách mạng nào sau đây là cách mạng xã hội? Chọn phán đoán đúng. Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC: Trong TKQĐ ở nước ta, sở hữu nhà nước được thiết lập: Phán đoán nào là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng? Chọn câu trả lời đúng. Mối liên hệ của các sự vật hiện tượng là gì? Xác định câu trả lời đúng nhất. Cơ sở của Nhà nước phong kiến: Hình thức nào của tư duy trừu tượng là hình thức liên kết các phán đoán? Những quan điểm tư tưởng mà không gắn với các thiết chế tương ứng thì thuộc phạm trù nào dưới đây: Thành phần kinh tế tư bản tư nhân dựa trên Tại sao việc phát triển lực lượng sản xuất, tiến hành công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay? Quan hệ nào sau đây giữ vai trò chi phối trong các quan hệ thuộc lĩnh vực xã hội: Triết học ra đời từ thực tiễn, nó có các nguồn gốc: So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ XHCN có điểm khác biệt cơ bản nào? Hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân là: Điều kiện khách quan của cách mạng xã hội là: Ý thức lý luận ra đời từ: Theo Ph.Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là: Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn