Bài trắc nghiệm số 1
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Nếu là thành viên VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kinh tế tự nhiên (tự cung, tự cấp) là sản xuất để: Phạm trù nào nói lên sự sắp xếp, mối quan hệ và cơ chế vận hành của các bộ phận, các yếu tố trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định? Giai đoạn thứ ba của thời đại ngày nay bắt đầu và kết thúc trong khoản thời gian nào? Trong Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng Cộng sản là: Đâu không là quan điểm của Đảng ta về việc giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới: Khi nói về con người, chủ nghĩa MácLênin cho rằng: “con người là một [……] sinh học – xã hội”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên. Con người phát triển và hoàn thiện mình chủ yếu dựa trên yếu tố nào? Kiểu nhà nước nào sau đây được V.I.Lênin gọi là nhà nước "nửa nhà nước"? Chức năng nào được coi là chức năng cơ bản và riêng có của gia đình? Giai đoạn phát triển và thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh được tính từ: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của: Tiền làm chức năng tiền tệ thế giới: Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào? Trong XH có giai cấp, "Dân" là ai và do đối tượng nào quy định? Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào năm nào? Các Mác ví hình thái ý thức nào là “thuốc phiện của nhân dân”? Lựa chọn đáp án đúng. Quan hệ giữa cá nhân và tập thể được xây dựng trên cơ sở nào? Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo? Trong các nguyên tắc phân phối dưới đây, nguyên tắc nào là chủ yếu nhất ở nước ta hiện nay? Theo quan điểm triết học của MácLênin, lựa chọn phương án đúng về đặc điểm hệ tư tưởng. Hãy điền vào chỗ trống để biết Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (04/2001) xác định mục tiêu chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là gì: “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, [……], văn minh”? Tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, nhưng không thể bỏ qua Vấn đề xã hội nào ở Việt Nam là quan trọng nhất sau cách mạng tháng tám 1945: Giá trị sử dụng của hàng hóa Tác dụng quy luật giá trị Dân chủ là gì? Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là: Quan hệ sở hữu đặc trưng trong những xã hội có cấu trúc có giai cấp? Các thành phần kinh tế mâu thuẫn với nhau vì: Hình thái ý thức nào phản ánh đời sống chính trị của xã hội?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.397
Thành viên mới nhất lêhuyềnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn