Bài trắc nghiệm số 10
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Theo quan điểm của Đảng ta thì động lực chủ yếu nhất của sự phát triển đất nước hiện nay là: Kết luận của Ph. Ăngghen  về vai trò quyết định của lao động trong việc hình thành con người và là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của xã hội là nhờ: Vai trò của đấu tranh giai cấp trong lịch sử nhân loại? Thực chất của cách mạng xã hội là: Luận điểm sau đây là của ai và thuộc trường phái triết học nào: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan". Nguyên nhân làm cho quá trình chung của lịch sử nhân loại có tính đa dạng là: Bản chất của con người được quyết định bởi: Sự kiện nổi bật của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây: Xác định quan niệm sai về thực tiễn Trình độ của lực lượng sản xuất thể hiện ở? Điều kiện không thể thiếu để cuộc cách mạng xã hội đạt tới thành công theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Yếu tố nào sau đây tác động đến cơ sở hạ tầng một cách gián tiếp: Trong ba mặt của quan hệ sản xuất thì mặt nào là cơ bản . Chọn phán đoán đúng. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Chọn câu trả lời đúng. Đối tượng nghiên cứu của triết học là: Quan điểm: "Bản chất của thế giới là ý thức" là quan điểm của trường phái triết học nào? Trong lịch sử xã hội, chế độ nào sau đây ra đời đầu tiên? Hình thức nào là hình thức đầu tiên của giai đoạn trực quan sinh động? Sự đấu tranh của các mặt đối lập? Hãy chọn phán đoán đúng. Kết cấu giai cấp trong xã hội có giai cấp thường gồm:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.593
Thành viên mới nhất 106313893345598001880
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn