Bài trắc nghiệm số 5
Trắc nghiệm triết học
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Triết học có vai trò là: Giai đoạn nhận thức nào gắn với thực tiễn? Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai? Trong hai nhiệm vụ của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau đây, nhiệm vụ nào là cơ bản quyết định? Chọn câu sai trong các câu sau: Dưới góc độ tính chất phản ánh thì hệ tư tưởng được phân chia thành: Cơ sở hạ tầng của xã hội bao gồm các yếu tố nào? Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất là gì? Hãy xác định cách định nghĩa đúng nhất theo quan điểm triết học MácLênin? Hãy chọn phán đoán đúng về mối quan hệ giữa “Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập”. Sự Phủ định biện chứng theo hình thức nào? Chọn phán đoán đúng. C.Mác viết: “Các học thuyết duy vật chủ nghĩa cho rằng con người là sản phẩm của những hoàn cảnh giáo dục… Các học thuyết ấy quên rằng chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”. Câu nói này trong tác phẩm nào sau đây: Theo sự phát triển của lịch sử xã hội, thứ tự sự phát triển các hình thức cộng đồng người là: Tiêu chí cơ bản để đánh giá giai cấp cách mạng: Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trò quyết định: Tính chất của dân tộc được quy định bởi: Lịch sử diễn ra một cách phức tạp là do: Đâu là quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tiêu chuẩn chân lý? Quốc gia nào sau đây trong lịch sử đã từng phát triển bỏ qua một vài hình thái kinh tế- xã hội? Đấu tranh giai cấp, xét đến cùng là nhằm:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.848
Thành viên mới nhất hien
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP