Trắc nghiệm IQ - đề số 53

Trắc nghiệm IQ - đề số 53
23 : 45
Câu số 1


Chọn hình phù hợp nhất :

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 2


Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm :

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu số 3

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 4


Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm : 

A. 30

B. 22

C. 18

D. 27

Câu số 5


Chọn số tiếp theo trong dãy số trên :

A. 694

B. 128

C. 283

D. 913

Câu số 6

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm : 

A. 36

B. 45

C. 52

D. 55

Câu số 7

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 8

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình D

D. Hình E

Câu số 9

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 10

Dãy số trên biến đổi khi dãy số dưới biến đổi như thế nào?

A. 1870962

B. 0218796

C. 7216098

D. 6871920