Trắc nghiệm IQ - đề số 44

Trắc nghiệm IQ - đề số 44
23 : 45
Câu số 1

Chọn hình phù hợp điền vào chỗ trống ?

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 3

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 4

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 5

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 6

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 7

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu số 8

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

Câu số 9

A. Hình D

B. Hình C

C. Hình B

D. Hình A

Câu số 10

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D