Trắc nghiệm IQ - đề số 32

Trắc nghiệm IQ - đề số 32
23 : 45
Câu số 1

Tìm số tiếp theo của dãy 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - ? :

A. 8

B. 13

C. 21

D. 26

Câu số 2

Từ PEACH được viết là HCAEP, số 46251 sẽ được viết như thế nào?

A. 26451

B. 51462

C. 12654

D. 15264

Câu số 3

Lan hiện nay 16 tuổi gấp 4 lần tuổi e trai. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi Lan gấp đôi tuổi em trai cô ấy.

A. 8

B. 10

C. 12

D. 16

Câu số 4

 

Hai hình ghép vào nhau sẽ thu được hình nào trong các hình sau đây?

ScreenHunter_01 Jul. 20 21.04.jpg

 

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 5

Số nào là 14 của 12 của 15 của 200 là: 

A. 5

B. 10

C. 25

D. 50

Câu số 6

Số nào không thuộc dãy số sau?

1 - 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48

 

A. 5

B. 26

C. 29

D. 48

Câu số 7

Có bao nhiêu hình 4 cạnh xuất hiện trong hình dưới đây?

ScreenHunter_06 Jul. 20 21.27.jpg

A. 16

B. 22

C. 25

D. 28

Câu số 8

Số nào còn thiếu trong dấu hỏi chấm: 1 - 8 - 27 - ? - 125 - 216:

 

A. 45

B. 64

C. 46

D. 99

Câu số 9

Tìm hình đúng quy luật với các hình dưới đây:

ScreenHunter_07 Jul. 20 21.41.jpg

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 10

Con vật nào khác với các con vật còn lại

A. Chó

B. Mèo

C. Rắn

D. Con voi