Trắc nghiệm IQ - đề số 31

Trắc nghiệm IQ - đề số 31
23 : 45
Câu số 1

Hình nào sau đây là phù hợp nhất để điền vào dấu hỏi chấm

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 2

Hình nào là hình kế tiếp trong dãy 

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 3

Con vật nào sống lâu nhất trong số các con sau:

Voi, Hổ, Rùa, Cá voi, Thỏ

A. Voi

B. Hổ

C. Rùa

D. Cá voi

Câu số 4

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau: 4,7,8,?,16,19

A. 11

B. 15

C. 13

D. 18

Câu số 5

Hai người cùng bắt đầu đi từ một điểm đi ngược hướng nhau 8 mét sau đó rẽ trái 3 mét. Hỏi hai người cách nhau bao nhiêu mét?

A. 8 mét

B. 10 mét

C. 12 mét

D. 14 mét

Câu số 6

Có 7 con chó, 3 con mèo, 4 con gà. Vậy có tất cả bao nhiêu chân?

A. 48 chân

B. 50 chân

C. 54 chân

D. 58 chân

Câu số 7

Tìm số còn thiếu trong dãy số sau:

1 8 27 ? 125 216

A. 46

B. 64

C. 54

D. 45

Câu số 8

Hãy tìm con số còn thiếu trong dãy số sau đây?

10 15 25 45 ? ? 325 (nhập hai kết quả liền nhau)

A. 85 và 165

B. 45 và 185

C. 35 và 255

D. 55 và 155

Câu số 9

Hãy tìm các ký tự còn thiếu trong dãy ký tự sau đây?

B G D L F Q ?

A. M

B. H

C. O

D. P

Câu số 10

Tìm số còn thiếu trong hình tròn sau đây?

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25