Trắc nghiệm IQ - đề số 17

Trắc nghiệm IQ - đề số 17
23 : 45
Câu số 1

Hình nào sau đây là phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Tìm hình nào sau đây phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

Với hình nào được làm từ hình bên trái

A.

B.

C.

Câu số 4

Hình nào đã mất trong hình dưới đây

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Tìm hai hình nào khác nhau với các hình còn lại

A. B - E

B. A - C

C. C - E

D. D - A

Câu số 6

Tìm hình nào sau đây phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

Hình nào là hình kế tiếp trong dãy

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Tìm chữ còn thiếu trong hình sau đây

A. G

B. H

C. E

D. P

Câu số 9

Tìm số nào trong hình sau đây là kết quả hợp lý nhất

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Câu số 10

Tìm số còn thiếu trong hình tròn sau đây

A. 15

B. 23

C. 34

D. 42

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 187.814
Thành viên mới nhất 299108613928649
Thành viên VIP mới nhất NHI1322000VIP