Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 3

Trắc nghiệm tin học (MsWord) - đề 3
23 : 45
Câu số 1

Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:

A. File - Save

B. File - Save As

C. Window - Save

D. Window - Save As

Câu số 2

Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:

A. Chọn menu lệnh Edit - Open

B. Chọn menu lệnh File - Open

C. Cả 2 câu a. b. đều đúng

D. Cả 2 câu a. b. dều sai

Câu số 3

Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:

A. Shift+Home

B. Atl+Home

C. Ctrl+Home

D. Ctrl+Alt+Home

Câu số 4

 Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:

A. Portrait

B. Right

C. Left

D. Landscape

Câu số 5

Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:

A. File - Close

B. File - Exit

C. File - New

D. File - Save

Câu số 6

Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

A. View - Symbol

B. Format - Symbol

C. Tools - Symbol

D. Insert - Symbol

Câu số 7

Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:

A. Edit - AutoCorrect Options...

B. Window - AutoCorrect Options...

C. View - AutoCorrect Options...

D. Tools - AutoCorrect Options...

Câu số 8

Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D. Word tự động, không cần bấm phím

Câu số 9

Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:

A. Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter

B. Bấm phím Enter

C. Bấm tổ hợp phím Shift - Enter

D. Bấm tổ hợp phím Alt - Enter

Câu số 10

Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:

A. Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

B. File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

C. Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

D. View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 269.410
Thành viên mới nhất haidang1805
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn