Trắc nghiệm tin học Excel - đề 11

Trắc nghiệm tin học Excel - đề 11
23 : 45
Câu số 1

Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để tính Tuổi cho sinh viên, ta sử dụng công thức nào sau đây?

A. =YEAR(TODAY()) - YEAR(C2)

B. =YEAR(2011) - YEAR(C2)

C. =YEAR(C2) - YEAR(TODAY())

D. =YEAR(TODAY) - YEAR(C2)

Câu số 2

Trong Excel, ô A1 chức giá trị biểu thức ngày tháng năm như sau: 22/05/2011, giá trị trả về của công thức =DAY(A1) là bao nhiêu?

A. 5

B. #VALUE!

C. #NAME?

D. 22

Câu số 3

Trong Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("ĐH KTCN") là bao nhiêu?

A. 8

B. 7

C. 9

D. 6

Câu số 4

Trong Excel, ô A1 chứa giá trị 8, công thức

=IF(A1>=5, "TB", IF(A1>=7, "Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", "Xuất sắc"))) trả về kết quả bao nhiêu?

A. Giỏi

B. TB

C. Xuất sắc

D. Khá

Câu số 5

Trong Excel có mấy loại dữ liệu?

A. 3 loại

B. 5 loại

C. 6 loại

D. Tất cả đều sai.

Câu số 6

Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ để đếm số lượng học sinh dự thi ta sử dụng công thức nào?

A. =COUNTA(A2:A8,A1)

B. =COUNTIF(A2:A8,A4)

C. =COUNTIF(C2:C8,C2)

D. =COUNTA(A3:A4)

Câu số 7

Trong Excel, công thức =INT(AVERAGE(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 4

B. 15.5

C. 15

D. 16

Câu số 8

Trong Excel, công thức =MIN(2,3,7,9,e) trả về kết quả là bao nhiêu?

A. #Name?

B. #Value!

C. 2

D. e

Câu số 9

Trong Excel, công thức =POWER(2,3) trả về kết quả là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 8

Câu số 10

Trong Excel, với bảng dữ liệu theo hình vẽ giá trị trả về của công thức =C2*IF(B2<22,15%,20%) ô D2 là bao nhiêu?

A. 54

B. 350

C. 52.5

D. 525

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 261.530
Thành viên mới nhất bai123tap456
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn