Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng song song là: Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 0), B(0, 4, 0), C(0 ; 0 ; 6). Giá trị gần đúng đến đơn vị giây của góc hợp bởi mặt phẳng (Oxy) và mặt phẳng (ABC) là: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Khi đó, góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) bằng: Giao điểm của mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4 và đường thẳng có tọa độ là: Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x + y + z - 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là: Cho điểm A (1 ; -1 ; 0) và đường thẳng . Khoảng cách từ A đến d bằng: Cho phương trình (S): x2 + my2 + z2 + 2(m - 1)x - 2y + 2z - m + 3 = 0 Với giá trị nào của m, phương trình đã cho là phương trình của mặt cầu? Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của mặt cầu? Trong không gian Oxỵz cho mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? Điểm nào sau đây cách đều hai mặt phẳng Oyz và Oxz: Cho đường thẳng  đi qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0), có vectơ chỉ phương  = (a ; b ; c) và mặt phẳng (α): Ax + By + Cz + D = 0 có vectơ pháp tuyến  = (A ; B ;C ). Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho d là đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; -1 ; 3) và B(0 ; 2 ; 1). Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của d? Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x - y - 2z + 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là: Cho các điểm A(0 ; 0 ; 2), B(1 ; 0 ; 0), C(2 ; 2 ; 0), D(0 ; m ; 0). Điều kiện cần và đủ của m để khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 2 là: Gọi M1, M2, M3 lần lượt là hình chiếu của điểm M (-1 ; 2 ; 5) trên các trục Ox, Oy, Oz. Khi đó phương trình mặt phẳng (M1M2M3) là: Cho măt cầu (S) : x2 + y2 + z2 = 9 và đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của m thì d là tiếp tuyến của (S)? Đường thẳng nào sau đây nằm trong mặt phẳng (P) : 3x - 6y - 2z - 3 = 0? Cho ba điểm M(1 ; 0 ; 0), N(0 ; 1 ; 0), P(0 ; 0 ; 1), cosin của góc giữa mặt phẳng (MNP) và mặt phẳng (Oxy) bằng: Để viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b, một học sinh đã làm như sau: Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa b và song song với a. Bước 2: Viết phương trình hình chiếu a' của a trên mặt phẳng (Q). Bước 3: Tìm giao điểm M của a' và b. Bước 4: Viết phương trình đường thẳng d qua M và vuông góc với (Q). Kết luận d là đường vuông góc chung của a và b. Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước nào? Mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên mặt phẳng tọa độ Oxy?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.345
Thành viên mới nhất 1930848720539151
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn