Ghi nhớ bài học |

Góc giữa hai mặt phẳng, chùm mặt phẳng

1. Góc giữa hai mặt phẳng

Góc φ hợp bởi hai mặt phẳng (φ) : Ax + By + Cz + D = 0 và (β) : A'x + B'y + C'z + D' = 0 là góc thuộc  hợp bởi các vectơ pháp tuyến của (α) và (β). Ta có:

2. Chùm mặt phẳng

• Tập hợp tất cả các mặt phẳng qua giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) được gọi là chùm mặt phẳng xác định bởi (P) và (Q).

• Nếu (P) : Ax + By + Cz + D = 0 và (Q) : A’x + B’y + C’z + D’ = 0, trong đó A : B : C ≠ A’ : B’ : C’, thì mặt phẳng (α) thuộc chùm định bởi (P), (Q) có phương trình là:

                    m(Ax + By + Cz + D) + n(A’x + B’y + C’z + D’) = 0.

• Nếu (α) ≠ (P) thì (α) : k(Ax + By + Cz + D) + A’x + B’y + C’z + D’ = 0.

• Nếu (α) # (Q) thì (α) : Ax + By + Cz + D + k(A'x + B’y + C’z + D’) = 0.

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn