Ghi nhớ bài học |

Phép toán về lũy thừa

1. Một số biểu thức mũ thường gặp

- Với n nguyên dương và ∀a ∈ R thì:
              
              

2. Các tính chất của lũy thừa:

            
Lưu ý :

a) Nếu m, n nguyên dương thì chỉ cần a, b ≠ 0. Tính chất trên vẫn được áp dụng cho trường hợp tổng quát khi m, n là số thực với a, b dương.

b) Với các bài toán về luỹ thừa, gặp các số hạng chứa căn thức ta có thể đổi về dạng lũy thừa để được đơn giản trong tính toán.

- Cho m, n là những số nguyên :

Với a > 1 thì am > an ⇔ m > n

Với 0 < a < 1 thì am > an ⇔ m < n

Với 0 < a < b thì:     am < bm ⇔ m > 0

                               am > bm ⇔ m < 0

Với a, b dương thì an = b⇔ a = b.

- Công thức lãi kép

Gọi C0 là tiền vốn ban đầu gửi tiết kiệm ngân hàng, i là lãi suất kì hạn gửi, mỗi kì hạn tiền lãi thay vì được

rút ra thì người gửi tiếp tục gửi cả vốn lẫn lãi cho lần kế tiếp, nếu người gửi thực hiện tất cả n kì liên tiếp

như trên thì số tiền C nhận được sau n kì gửi được tính bởi công thức lãi kép:

C = C0(1 + i)n
Ví dụ: Gía trị của biểu thức  là?

A. 9               B. -9               C. 10                D. -10

                                                   Giải
Ta dùng phép tính lũy thừa để rút gọn từng số hạng ở tử và mẫu để đơn giản và cho kết quả.


Chọn D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 257.789
Thành viên mới nhất 390206121490646
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn