toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ba góc của một tam giác lập thành một cấp số cộng, góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất. Công sai (d > 0) của cấp số cộng đó bằng: Dãy số nào sau đây không là cấp số cộng? Ba số khác nhau a, b, c có tổng số là 30. Đọc theo thứ tự a, b, c ta được một cấp số cộng; đọc theo thứ tự b, a, c ta được một cấp số nhân. Công sai của cấp số cộng và công bội của cấp số nhân đó là: Các dãy số có số hạng tổng quát un dưới đây, dãy số nào là một cấp số nhân? Với mỗi số nguyên dương, ta gọi un = 5.23n-2 + 33n-1. Một học sinh chứng minh un luôn chia hết cho 19 qua các bước sau: Bước 1: Khi n = 1: u1 = 5.21 + 32 = 19 ⇒ u1 chia hết cho 19. Bước 2: Giả sử uk = 5.23k-2 + 33k-1 chia hết cho 19 với k ≥ 1. Khi đó ta có: uk+1 = 5.23k+1 + 33k+2 = 8(5.23k-2 + 33k-1) + 19.33k-1 Bước 3: Vì 5.23k-2 + 33k-1 và 19.33k-1 đều chia hết cho 19 nên uk+1 chia hết cho 19. Vậy un chia hết cho 19, ∀n ∈ N*. Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? Một cấp số nhân với các số hạng dương thỏa mãn điều kiện: Công bội q (q > 1) của cấp số nhân là: Cho một cấp số cộng vô hạn (un) có công sai d. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Tìm tất cả các giá trị n ∈ N sao cho: 2n < n2

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.626
Thành viên mới nhất edo-pham