toán học 11
Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho cấp số cộng (un). Tìm u1 và công sai d, biết Sn = 2n2 - 3n Cho một cấp sô nhân vô hạn (un) có công bội q: Ta xét các mệnh đề sau: 1. Dãy số (wn) với wn = un2 là một cấp số nhân với công bội q2. 2. Dãy số (sn) với sn = un3 là một cấp số nhân với công bội q3. 3. Dãy số (tn) với tn = un+1.un là một cấp số nhân với công bội q2. Trong các mệnh đề trên: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai? Cho (un) với un > 0 là một dãy số tăng. Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưởi đây, dãy số nào là dãy số tăng? Cho dãy số Phibônasi định bởi u1 = u2 = 1, un = un-1 + un-2 với n ≥ 3. Số hạng u5 bằng: Cho cấp số nhân (un) biết u3 = 8 và u5 = 32. Tìm u10? Cho một cấp số nhân hữu hạn với công bội q ≠ 0: u1, u2, .... , um-1, um Ta xét các mệnh đề sau: Trong các mệnh đề trên:   Nếu ba số a, b, c khác 0 theo thứ tự vừa là một cấp số cộng vừa là một cấp số nhân thì công sai và công bội của nó là: Cho cấp số cộng (un) với các số hạng dương thỏa mãn điều kiện: Số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó là: Trong các dãy số (un) có số hạng tổng quát un dưới đây, dãy số nào là một cấp số cộng?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.382
Thành viên mới nhất mjnhquj