Bài trắc nghiệm số 3
toán học 11
Tổ hợp và xác suất
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sơ đồ mạng điện có 9 công tắc, trong đó mỗi công tắc có hai trạng thái đóng và mở (hình bên dưới). Số cách đóng mở 9 công tắc trong mạng điện để thông mạch từ A đến B là: Ta xét các mệnh đề sau: Trong các mệnh đề trên: Số các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một và khác 0 mà tổng các chữ số của chúng bằng 8 là: Số các số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số của nó đều là số chẵn là: Một bình chứa 5 quả cầu xanh và 5 quả cầu trắng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu. Số cách chọn để được ít nhất một quả cầu trắng là: Giả sử X và Y là hai biến cố độc lập với nhau. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: Trong khai triển biểu thức A = (x + 1)4 + (x + 1)5 + (x + 1)6, hệ số của x3 bằng: Trong không gian mẫu Ω cho biến cố A. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? Khẳng định nào sau đây là đúng? Cho tập A có n phần tử và k là một số nguyên dương với 1 ≤ k ≤ n. Số tổ hợp chập k của n phần tử của A là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.244
Thành viên mới nhất song-qua-tek