Ghi nhớ bài học |

Các quy tắc tính đạo hàm - Đạo hàm của các hàm lượng giác

I. Các quy tắc tính đạo hàm

                  (u + v - w)’ = u’ + v’ - w’
                  (uv)’ = u’v + v’u
                  
Hệ quả:       (ku)’ = ku’ (k hằng số)
                  
Dạng đạo hàm hợp: 
Công thức tính đạo hàm:
                  (un)’ = nu’.un-1, n ∈ R

II. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

1. Định lí: 

           

2. Đạo hàm của các hàm số lượng giác

          

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.561
Thành viên mới nhất 1933224613628575
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP