Ghi nhớ bài học |

Cấp số cộng

1. Định nghĩa
Dãy số (un) được xác định bởi:


(u, d là hai số thực cho trước) được gọi là cấp số cộng.
• u là số hạng đầu tiên.
• d là công sai.
Đặc biệt khi d = 0 thì (un) là dãy số trong đó tất cả các số hạng đều bằng nhau.

2. Các tính chất
• Số hạng thứ n được cho bởi công thức:
          un = u1 + (n - 1)d.
• un, un + 1, un + 2 là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng (un) thì:
         un + 1 = (un + un + 2)
• Tổng của n số hạng đầu tiên Sn được cho bởi công thức:

        

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.534
Thành viên mới nhất thuphuongthu
Thành viên VIP mới nhất phuong-nguyenVIP