Ghi nhớ bài học |

Xác suất của biến cố

1. Phép thử ngẫu nhiên: là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử ấy. Ta gọi tắt phép thử ngẫu nhiên là phép thử.
Tập hợp mọi kết quả của một phép thử được gọi là không gian mẫu kí hiệu là Ω.

2. Biến cố: là một tập con của không gian mẫu, kí hiệu là A, B...
Một số kí hiệu cần lưu ý:

A ⊂ Ω A là biến cố
A = Ø A là biến cố không thể
A = Ω A là biến cố chắc chắn
A ∪ B Biến cố "A hoặc B"
A ∩ B Biến cố "A và B"
A ∩ B = Ø A, B là hai biến cố xung khắc
Biến cố đối của biến cố A

Định nghĩa xác suất của biến cố A: 

            
Trong đó N(A): Số phần tử của A,
              N(Ω): Số phần tử của Ω.

3. Tính chất
+ P(∅)= 0; P(Ω) = 1.
+ 0 ≤ P(A) ≤ 1.
+ Nếu A ∩ B = Ø thì P(A ∪ B) = P(A) + P(B).
+ Nếu A, B là hai biến cố bất kì thì P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B).
+ P() = 1 - P(A).

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.683
Thành viên mới nhất 630499920659609
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn