Ghi nhớ bài học |

Hàm số lượng giác

I. Các hàm số lượng giác

1. Hàm số tuần hoàn

Hàm số f(x) có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T ≠ 0 sao cho:

a) ∀x ∈ D, đều có: x - T ∈ D và x + T ∈ D

b) ∀x ∈ D, đều có: f(x + T) = f(x)

Số T > 0 nhỏ nhất thỏa mãn các tính chất trên được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn f(x).

2. Các hàm số tuần hoàn thường gặp:

a, Hàm số y = sỉnx

Có tập xác định D = R, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì 2, lấy mọi giá trị thuộc đoạn [-1 ; 1].

b, Hàm số y = cosx

Có tập xác định D = R, là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kì 2, lấy mọi giá trị thuộc đoạn [-1; 1].

c, Hàm số y = tanx

Tập xác định D = {x ∈ R/x ≠  + k, k ∈ Z}, là hàm số lẻ tuần hoàn với chu kì , lấy mọi giá trị thuộc R.

d, Hàm số y = cotx

Tập xác định D = {x ∈ R/x ≠ k, k ∈ Z}, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì , lấy mọi giá trị thuộc R.

II. Công thức biến đổi

1. Tích thành tổng

           

2. Tổng thành tích

          

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 236.132
Thành viên mới nhất 1829255767375462
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP