Bài tập toán học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

1. Hai quy tắc đếm cơ bản a) Quy tắc cộng Nếu có m cách chọn đối tượng A, n cách chọn đối tượng B và cách chọn đối tượng này không trùng với bất kì cách chọn nào trong các cách chọn đối tượng kia thì có m + n cách chọn đối tượng A hoặc B. Nói cách khác: Tập hợp hữu hạn A và B không giao nhau thì số phần tử A ∪ B là:             N(A ∪ B) = N(A) + N(B) Ghi chú : Nếu kí hiệu |X| là số phân tử của tập hợp hữu hạn X. Ta có : | A ∪ B| = |A| + |B| b) Quy tắc nhân Nếu một công việc phải thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất có thể thực hiện theo m cách, bước thứ hai có thể thực hiện theo n cách thì số cách hoàn thành công việc nói trên là m x n cách. 2. Hoán vị Tập hợp hữu hạn A có n phần tử (n ≥ 1). Mỗi cách sắp thứ tự các phần tử của A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó. Định lí: Số nhóm hoán vị khác nhau của n phần tử là:         P = n(n - 1)(n - 2)... 2.1 = n! 3. Chỉnh hợp Xét một tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1) và một số nguyên k với 0 ≤ k ≤ n. Mỗi hoán vị của tập hợp con k phần tử của A được gọi là chỉnh hợp chập k của n phần tử của A. Định lí: Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: 4. Tổ hợp Cho tập hợp hữu hạn A và số nguyên k với 0 ≤ k ≤ n. Mỗi tập hợp con của A gồm k phần tử được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A. Định lí: Số tổ hợp chập k của n phần tử là: 6. Tam giác Pat-can Sắp các hệ số của nhị thức Niutơn ứng với n = 0, 1, 2, ... thành bảng gọi là tam giác Pat-can.               

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 130.674
Thành viên mới nhất Phamthuthu