Bài tập toán học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Các hàm số lượng giác 1. Hàm số tuần hoàn Hàm số f(x) có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T ≠ 0 sao cho: a) ∀x ∈ D, đều có: x - T ∈ D và x + T ∈ D b) ∀x ∈ D, đều có: f(x + T) = f(x) Số T > 0 nhỏ nhất thỏa mãn các tính chất trên được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn f(x). 2. Hàm số y = sỉnx Có tập xác định D = R, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì 2, lấy mọi giá trị thuộc đoạn [-1 ; 1]. 3. Hàm số y = cosx Có tập xác định D = R, là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kì 2, lấy mọi giá trị thuộc đoạn [-1; 1]. 4. Hàm số y = tanx Tập xác định D = {x ∈ R/x ≠  + k, k ∈ Z}, là hàm số lẻ tuần hoàn với chu kì , lấy mọi giá trị thuộc R. 5. Hàm số y = cotx Tập xác định D = {x ∈ R/x ≠ k, k ∈ Z}, là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì , lấy mọi giá trị thuộc R. II. Công thức biến đổi 1. Tích thành tổng             2. Tổng thành tích               

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 129.310
Thành viên mới nhất die