Ngày viết bài: 03-06-2014 20:56:47

1. B 2. B 3.C 4. A 5. D 6. C
7. A 8. D 9.B 10. A 11. A 12. D
13. C 14. C 15.C 16.D 17.A 18.B
19. B 20. B 21. A 22. B 23.B 24.A
25.C 26.C 27.D 28.D 29.A 30.B
31.A 32.D 33.A 34.C 35.B 36.D
37. D 38. C 39. C 40. D    
Các từ khóa:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn