Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:       The UK Government ensures that all schools in the UK (1)_________ certain standards, and this includes independent schools as well as those that are (2)________ by the Government. All qualifications are awarded by national agencies accredited by the Qualification and Curriculum Authority (QCA), (3)_________ the quality of the qualifications you will gain is guaranteed.       At many independent schools in England, you will be encouraged to take part (4)________ extracurricular activities to develop your hobbies and learn new skills, and you may be encouraged to take graded music exams (5) ___________ by the Associated Board of the Royal Schools of Music, or Trinity College. The exam grades gained from these are widely accepted toward university entry (6)__________ .       Independent schools do not usually offer vocationally focused qualifications but if you are (7)________ in these qualifications, you can find out more in the "career-based and pre-university qualifications" section.       The (8)__________ you pay to attend independent school, include your course fees, accommodation and may include some or all extracurricular activities. To check exactly what is included with the school you may be asked to pay extra for language tuition.       Fees (9)__________ from school to school and are at the discretion of the institution; there are no national standards. You should expect to pay a minimum of £8,000 per year and fees can be (10)_______ high as £25,000.   1. A. see B. meet C. notice D. look 2. A. run B. worked C. indicated D. shown 3. A. if B. although C. so D. because 4. A. for B. in C. on D. of 5. A. offer B. to offer C. offering D. offered 6. A. questions B. troubles C. problems D. requirements 7. A. interested B. excited C. concerned D. worried 8. A. bills B. funds C. fees D. donations 9. A. transfer B. vary C. exchange D. interfere 10. A. as B. much C. more D. far     

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.689
Thành viên mới nhất 235052190561887
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn