Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:           Looking ahead, ASEAN wants to accelerate economic integration by creating a European Union-style single market. This will (1)__________ scrapping tariffs and liberalizing trade and the movement of labor and capital.          The move is, in part, a (2)_______ to the vigorous economic growth of China and India - two low-wage mass markets. ASEAN is (3)_________ free trade agreements with both countries, and with Japan. A deal between ASEAN and China would create the world's (4)________ free trade zone.         ASEAN held its first East Asian Summit (EAS) in late 2005. The EAS (5)________ the ASEAN countries and China, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand on a biennial basis. The forum is seen as a way of creating a trade bloc to (6)_______ the EU and US.         In November 2007, ASEAN leaders signed a landmark charter aimed at (7)______ up and deepening economic integration. It turns ASEAN (8)__________ a rules-based legal entity and also commits member states to promoting human (9)________ and democratic ideals.         The charter needs ratification by all ten members but Philippines President Gloria Arroyo has warned that her country is (10)________ to ratify it unless fellow-member Burma frees democracy leader Aung San Suu Kyi.     1. A. involve                 B. combine                     C. consider                  D. gather 2. A. feedback              B. battle                        C. quarrel                     D. response 3. A. speaking              B. convincing                 C. negotiating              D. arguing 4. A. highest                B. biggest                      C. widest                      D. deepest 5. A. classifies              B. consists                     C. groups                     D. multiplies 6. A. fight                     B. compete                    C. rival                          D. beat 7. A. speeding             B. overcoming                C. launching                  D. pulling 8. A. for                       B. with                            C. above                       D. into 9. A. laws                    B. rights                          C. rules                         D. principles 10. A. impossible         B.incapable                    C. unsuccessful             D. unlikely

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.151
Thành viên mới nhất quoc-cuong
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn