Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:         About 50 years from now, it will be (1)________ to use virtual reality to bring the dead back to life. People will drag out their old and boring home movies and choose a (2)_____ to bring back to life. The visual will be combined (3)_______ records about that person to create a virtual relative.       Then the family can have a (4)_______ with that relative, keep it running, and live with it. The experience will be (5)________ living with a ghost.       People (6)________ died long ago will be resurrected so they can take on new roles. In 2030 the great people of the 20th century will be brought back (7)______ virtually and be presented on television. '     The world will look on in awe as they watch the famous (8)_______ at a party. They will watch Richard Nixon make out with Margaret Thatcher, the Three Stooges try to pick a (9)______ with Hulk Hogan, Elvis (the king) Presley trying to (10)_________ Queen Elizabeth, and Albert Einstein exploring reality with Marilyn Monroe.   1. A. possible                 B. able                      C. capable                 D. moveable 2. A. cousin                    B. friend                    C. relative                 D. ancestor 3. A. for                          B. on                         C.about                    D. with 4. A. conference             B. chat                      C. quarrel                  D. forum 5. A. as                          B. like                        C.such                       D. also 6. A. who                       B. whom                    C. whose                   D. which 7. A. live                        B. living                      C. alive                      D. lived 8. A. cooperate             B. collaborate             C. affect                     D. interact 9. A. competition           B. fight                       C. battle                    D. war 10. A. impress               B. conquer                 C. befriend                 D. complement

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.368
Thành viên mới nhất bui-hang
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn