Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Reading
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                         ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY             The ASEAN Socio-Cultural Community, in consonance with the goal set by ASEAN Vision 2020, envisages a Southeast Asia bonded (1)_______ in partnership as a community of caring societies and founded on a common regional identity.             The Community shall foster cooperation in social development aimed at (2)_____ the standard of living of disadvantaged groups and the rural population, and shall seek the active involvement of all sectors of society, in (3)_________ women, youth, and local communities.            ASEAN shall ensure that its work force shall be (4)_________ for, and benefit from, economic integration by investing more resources (5)_______ basic and higher education, training, science and technology development, job (6)_________ , and social protection.           ASEAN shall (7)_________ intensify cooperation in the area of public health, including in the prevention and (8)_________ of infectious and communicable diseases.          The development and enhancement of (9)___________ resources is a key strategy for employment generation, alleviating (10)__________ and socio-economic disparities, and ensuring economic growth with equity.   1. A. themselves                B. mutuality                  C. together                 D. commonly 2. A. raising                       B. rising                         C. upgrading              D. pushing 3. A. special                       B. particular                  C. excellent                 D. typical 4. A. awaited                     B. developed                C. mentioned               D. prepared 5. A. with                           B. at                              C. for                           D. over 6. A. creation                     B. employment              C. invention                 D. discovery 7. A. farther                       B. further                      C. more                        D. higher 8. A. conservation             B. protection                 C. safeguarding           D. control 9. A. human                       B. men                          C. mankind                  D. people 10. A. famine                      B. disaster                    C. poverty                  D. tragedy

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.832
Thành viên mới nhất 2081658768759257
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP