Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Can you take care of my dog while I’m on holiday? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He doesn’t go to school on time. They don’t go to school one time. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It is believed that the man escaped in a stolen car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I was the last to know about the accident. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Many plants are in danger of extinction, and so are animal species. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Mary tried to keep calm although she was very disappointed. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The last time I went to the museum was a year ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s the first time I’ve been to a flower show. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: David drove so fast, it was very dangerous. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Harold last went fishing five months ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Nowadays many people are learning English. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Please don’t smoke in these seats,” the waitress said to tne passengers. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mary got wet because she didn’t have an umbrella. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The hardworking cabinetmaker, Duncan Phyfe, was the one person who was most responsible for making New York City a center of furniture design in the early nineteenth century. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: People say there are 96 universities in the UK. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The rain began to fall during my walk in the country. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’m afraid I won’t be able to do the work in time. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: People say that the animals will be endangered in this forest. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “She hasn’t played the piano for five years.” Choose one sentence that has the same meaning to the root one: His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.

Thành viên đã làm bài (2)
phuong-nguyen 279461909260558
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.688
Thành viên mới nhất thanh-huyen
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn