Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Whenever she went to Paris she bought a new dress. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We haven’t done any gardening for five months. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My sister speaks little German. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No one present noticed anything strange. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Her mother is the most warm-hearted person I’ve known. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He suggests making a donation to the orphanage’s fund.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He can’t have used a calculator to do it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Who wrote the novel “Peace and War”? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: This is the first time I attend such an enjoyable wedding party.   Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It is not until a Vietnamese girl getting 18 years old that she is allowed to get married legally. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “You should have finished the report by now,” John told his secretary. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: They got success since they took my advice. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unlike her friends, Jane prefers an independent life. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I was shocked that John stole the car. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I did not answer the door even though I knew it was my friend. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She feels happy because of her coming birthday party. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I have not seen Tom for ages. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "I will pay back the money, Gloria" said Ivan. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Who made you work so hard yesterday? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I cut the pie into eight equal pieces.

Thành viên đã làm bài (1)
phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 257.792
Thành viên mới nhất Phanhoaihoa
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn