Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Many people think Steve stole the money. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: In spite of doing well in the contest, Jane didn’t win. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is usually forbidden to destroy old buildings related to history. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: People believe that he is a kind doctor. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He offered to help her with the heavy suitcase, which was kind. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Only with careful environmental planning can we protect the world in which we live. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’m not sure whether Julia will be there or not. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’ve arranged to fly to Nha Trang this weekend. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He had hardly left the office when the phone rang. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The children couldn’t go swimming because the sea was too rough. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Those who are riding a motorbike are not allowed to take off their helmet. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If it hadn’t been so late, I would have called you. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr. Pike intends to resign before the end of the month. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The tourists were unharmed after the train crash. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: What a pity I failed the entrance exam! Choose one sentence that has the same meaning as the root one: trees / plant / grow / green / make / the place / more beautiful.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Sue lives in a house. The house is opposite my house. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “I’m sorry I have to leave so early,” he said. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: They spent a lot of money on food and clothes. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Susan felt sick because she ate four cream cakes.

Thành viên đã làm bài (3)
hanhdm my-sunshine phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.364
Thành viên mới nhất 452856138470299
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn