Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I will take up golf this year. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Despite his inexperience in the field, John applied for the job. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The workers are threatening to go on strike unless the company raises the wage. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "I have lost my passport," said Mary. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The supermarket which is located at the comer of the street has an extensive range of teas. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "Shall I make you a coffee?" the girl said to the lady. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The children couldn’t go swimming because the sea was too rough. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We lost the game because of my mistakes. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Anne had the TV on when her parents entered the room. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They don’t let workers use the office telephone for personal calls. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom writes French as well as he speaks it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s very important to keep your passport in a safe place. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: “How beautiful is the dress you have just bought!” Peter said to Mary. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Despite his intelligence, he couldn’t solve the math puzzle. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Why didn’t you switch off the light before leaving the room? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I think you should revise for the exam. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The coffee was too hot for me to drink. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Where were you last night, Mr. Jenkins?” he said. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: It is the earth’s gravity that gives us our weight.

Thành viên đã làm bài (2)
my-sunshine phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.124
Thành viên mới nhất nguyen-thi-huong-diu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn