Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It is believed that the man escaped in a stolen car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: California attracted people from many countries when gold was discovered in 1848. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Completed in 1756, Nassau Hall, which is now standing on the campus of Princeton University, is the oldest building. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The house didn’t burn down because the fire brigade came immediately. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: potholes / fill up / village roads / wide and clean.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I’m sure it isn’t necessary to show your passport. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The moon doesn’t have the atmosphere, neither does the planet Mars. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Housewives do not have to spend a lot of time doing housework any more. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: The sign says, “Keep off the grass.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You should take regular exercises instead of sitting in front of the television all day. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: People think that over 19,000 plant species around the globe are classified as endangered. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: How long have you had this watch? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Had he listened to me, he wouldn't have failed the driving test.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It took me a long time to get over the disappointment of losing the match. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Slippery as the roads were, they managed to complete the race. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The clown made us laugh a lot. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I have never talked to the headmaster before. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: There is a little water only in the oases. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I used to live in Happy Valley. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She expected them to offer her the job.

Thành viên đã làm bài (3)
my-sunshine phuong-nguyen 526187381057234
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.660
Thành viên mới nhất 104094652912619936802
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn