Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Peter said if he were me he would stop smoking. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He was accused of stealing a thousand pounds from his employer. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I regret going to bed so late last night. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: This pasta is a new experience for me. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Some experts think the world is growing warmer, but others disagree. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: My mother asked someone to decorate the house. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We should visit the Duty Free Shop. Our flight will be called. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Sophie exchanged the shoes for a different pair. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: John speaks Chinese fluently because he used to live in China for ten years. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John did well in the competition, but he didn’t win. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Not taking a difficult exam is worse than failing it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I regret lending him money. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Why don’t you put a better lock on the door, Mary?” Jane asked. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We stayed in our seats. The game ended. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: They are not allowed to go out in the evening by their parents. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My daughter is looking forward to seeing her friend. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He last had his eyes tested ten months ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The weather was beautiful but we did not go on a picnic, (of)     Choose one sentence that has the same meaning to the root one: She started learning English ten years ago.

Thành viên đã làm bài (4)
1899253453725285 my-sunshine thangfutu1 phuong-nguyen
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn