Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “What shall I do if the car won’t start?” she said. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: So far we have completed fewer than half of the twenty lessons in the same reading book that their class has almost finished. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The police shouldn’t allow people to park there. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: As Mrs. Anderson gets older, she wants to travel less. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Although this species is in danger, they don’t classify it as endangered. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The coffee was not strong, so it didn't keep us awake. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: I have not met her for three years. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The doorbell rang. I climbed the stairs. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: In spite of his poverty, he led a devoted life to the revolutionary cause. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: No one in the class plays tennis as well as Tom. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “He lost his job three months.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I hope the weather will clear up. Then I’ll be able to go out. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although I told the truth, no one believed me. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jack bought that second-hand car and he then recognized that he shouldn’t have done that. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "That's a lovely new dress, Jean," said her mother. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr. Brown works better when he’s pressed for time. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Let’s have meat and vegetable for lunch. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The story of their sufferings was painful to listen to. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Most people get fewer colds in summer than in winter. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Why don’t we leave after breakfast on Saturday? (leaving)    

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn