Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Transformation
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: If only I had studied hard enough to pass the final exam. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: "I’m sorry. I can’t help you," Peter said to me. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: “He lost his job three months.” Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He said that if he had been me he would have applied for a job in the city.     Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The captain to his men, "Abandon the ship immediately!" Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He was exhausted, but he finished the marathon race. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She had only just put the phone down when her boss rang back. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I haven't got enough money, so I’m not going on holiday. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: There were a lot of errors in his essay. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It isn’t necessary for you to finish the report by Sunday. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The plants may develop differently. The plants grow on that island. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If it hadn't been so late, I would have called you. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: "It is a surprising gift. Thank you very much, Mary." said Mr. Pike. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The noise next door did not stop until after midnight. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The phone call interrupted my breakfast. Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Can you account for your strange behavior? Choose one sentence that has the closest meaning to the root one: Julie and Anne had not met each other before the party. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You won’t have a seat unless you book in advance. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We are very appreciative of what you have done for the orphans.    

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.396
Thành viên mới nhất thanhlamvvn2111
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn