Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My strengths / work well with a variety of personalities / persistent and punctual. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Government figures / GDP growth / 8.17% / 2006. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: All schools / on earth / equipped / computers and the Internet. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. Minor / foul / such / punch / ball / free / throw / award / spot / foul //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We/ stop/ play tennis/ because/ rain/ start. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: environmental education / help / spread / environmental awareness / share practical techniques / solve the environmental problems Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: no places / people / suffer / the lack of food and accommodation. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It/ rain/ manager/ get/ office/ morning. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: What kind/ music/ you/ often/ listen/? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The hat / usually consist of / 16 to 18 rims / make from special kind of bamboo / the rims / shape thinly into conical-form. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Last / night /storm /damage / power / lines /so / town / without / electricity/ several / hour //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: After/ robbery/ shop/ installed/ alarm system/ as insurance/ further losses. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I think / I / meet your requirements / I / write / apply for the position / English-speaking local guide. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ practise/ play/ tennis/ every day/ she/ want/ famous/ one day. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Rain/ every day/ spend/ most/ time/ indoors. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Laser/ device/ concentrate/ light waves/ intense/ beam. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Now that/ highway/ build/ it/ take/ only two hours/ get/ there. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: What/ house/ you/ live/ child? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Phillips/ want/ cook himself/ Daniel/ insist/ help/ him. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: we / dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife

Thành viên đã làm bài (1)
tuan123dau
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.609
Thành viên mới nhất tran-khanh-nguyen
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP