Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. New / house / near / sport centre / so / we / swim / play / tennis //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Henry Johnson / honest / politician / but / I / never / vote / him / because / not / agree / position / foreign /policy //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: sharing / Internet / encouraging / new / the / of / working / ways / collaboration / is / from / home / and / information Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: What/ you/ go/ post office/ yesterday/ for? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. It / true / rich / lead / different / life / poor //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He/ always/ spend/ more than/ he/ earn/ so/ often/ debt. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: restaurants / with / remove / in / mats / you / bamboo / traditional / your / should / shoes. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The leaves / sew / into all rims / solely by hand / the hat is trimmed and painted / a coat of attar / to keep it clean, smooth, and water-proof. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Next/ you/ here/ visit/ remember/ your sister/ you. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Mary says/ she / put/ higher class. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Development/ birth-control methods/ free/ cycle/ child bearing. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Interview/ you/ care/ appearance/ gather/ information/ company/ as/ can. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Remember/ lock/ door/ go out. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I hope / we / able / solve the problems / over population and pollution. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: First / category / be / state / school / system / which / free / all / student / pay / by / state //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Wood/ long/ popular/ building material/ North America. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: If/ he/ come/ station/ earlier/ not miss/ train. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / conserve energy / go to school or to work by bus / turn off your electric devices / you are not using them Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My wife/ anxious/ find/ good school/ children/ attend. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It/ has/ estimated/ more/ thousand/ refugees/ pouring/ countryside/ town/ in search/ food.

Thành viên đã làm bài (1)
tuan123dau
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.533
Thành viên mới nhất 1904478876509650
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP