Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Vietnamese girls / wear the conical leaf hat / a little umbrella / protect themselves from sun or rain. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / interested/ special offer/ saw/ advertisement. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The first white man / traverse / this desert / H. St.John Philby / in the 1930s. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / would rather/ you/ not tell/ anyone/ what/ say. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It/ be/ care/ you/ break/ that coffee cup. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The GDP growth / 8.4% / 2005 / the second largest growth in Asia, after only China. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: opinion/ election / fair Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: school-leavers / choose / college / employment / immediate. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It / therefore /good / study / Australia. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Cancers and AIDS / untreatable / now / be cured successfully. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: students / remember / deadline for entries / final test. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It / the sandiest / all deserts / no river / flow through / originate from it. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Prepare / job / interview / can / stressful / particular / when / you / call / first / one //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: hilltop / have / good / view / our village. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / visit/ girl/ make/ friends/ hostel. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / not allow / go out in the evening / make / finish all homework / go to bed. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / always remember/ that journey/ it/ forget/ experience. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Vietnam/ children/ free/ medical treatment/ hospitals/ until/ they/ six. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: need / come / to / class / explain / teacher / sit / at / through / the / home / not / and / may / lesson / to / us / the / Internet / our / he Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: provide / your handwriting / legible / test scorer / accept / your answer.

Thành viên đã làm bài (1)
tuan123dau
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.214
Thành viên mới nhất susu2801
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP