Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: we / engage / individuals / appreciate nature / the relationship / they have with wildlife Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: be / clear / what / expect / you. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The Arabian Desert / third-largest in the world / cover / nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Family rules / important / teach children values / respect for themselves and others. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Why/ you/ make/ a lot/ cakes/ now? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In / nose / Japan / in / blowing / your / public / considered / rude / is. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: writing / advertisement / I / complain / which / am / to / about / the /, / gave wrong / about / the / English / information / center /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It/ important/ your brother/ stop/ smoke/ once. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Tom/ favourite/ football/ team/ Manchester United. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Automobiles/ begin/ equip/ built-in/ radios/ around/ 1930. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: everyone in my family / do the share / household chores. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: New York/ most exciting/ city/ I / ever/ visit. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: They/ climb/ window/ without/ see. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She/ hurt/ learn/ boyfriend/ forget/ birthday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Recycle/ waste paper/ save/ great amount/ wood pulp. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He/ try/ stop/ smoke/ he/ never succeed/ many times. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: If I / not/ television/I / heard/ burglar alarm/ off. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Sure/ attention/ what/ doctor/ says. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Never/ stop/ try/ you get/ solution/ problem. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / write / thank you / make a donation / our old people’s home    

Thành viên đã làm bài (2)
tuan123dau my-sunshine
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.284
Thành viên mới nhất 1808400862790084
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP