Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 12
Sentence Buiding
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Secondly / studying / basics / English / at home / less stressful / learning it / overseas. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My sister/ willing/ help/ our mother/ housework/ when/ holiday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We/ decide/ not/ go out/ because/ weather. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He/ promise/ send/ me/ postcard/ as soon as/ arrive/ Madrid. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / grateful/ kindness/ visit/ your factory/ last month. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Joe / not / good / swimmer / however / jump / river / rescue / little / girl / who / drown. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Many retired / feeling that / if / they / do not / for new jobs / left / work / will be / society / the / out of / look for /. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: sum of money / we / build / ten more rooms / buy / some new furniture     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Opinion/ violent films/ not show/ television. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: You/ feel/ like/ go out/ this evening? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: This computer/ run/ ten times/ fast/ old one. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Type/ raw materials/ use/ make/ paper/ process/ essential/ same.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: However /I believe / only way / learn language. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We/ invite/ party/ occasion/ her birthday. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He/ use/ be/ the best/ our/ national/ football/ team. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: the / rank / of / the / bow / person / the / facing / you / lower / the / you / higher. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given. Who / develop / competition / rule / synchronize / swim //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: it / is / to / come / in / Japan / know / you / important / rank / people / of / in / the contact / whom / with. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Nancy/ work/ hard/ so/ she / fall/ ill. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / be/ wait/ here/ two hours.

Thành viên đã làm bài (2)
tuan123dau my-sunshine
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.214
Thành viên mới nhất phan-ngoc-phuong-anh
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn